FORCE ON FORCE

S simulacijskim strelivom se usposablja za delovanje v realnih okoli?inah. Usposabljanje, ki ne dosee stresa in napetosti situacij realnega ivljenja, je enostavno neuspeno in ne bo zagotovilo ustrezno pripravljenih uporabnikov ognjenega oroja. Moderno usposabljanje s strelnim orojem ni ve? omejeno samo na natan?nost zadevanja, temve? tudi na mo? in pa predvsem hitrost, sam prostor vadbe, pa mora biti ?im bolj podoben realnemu obmo?ju, kjer bi do morebitnega konflikta lahko prilo.

Usposabljanju po sistemu vojak na vojaka (angl. force on force training) je bilo na za?etku rezervirano samo za posebne enote, danes pa se s tem sistemom usposabljajo tudi pripadniki redne vojske in policije, v zadnjem ?asu pa tudi razli?ne varnostne slube, katerih cilj je visoko usposobljen pripadnik oz. uslubenec.

Sistem sestavljajo markirani naboji, ki se izstreljujejo skozi standardne modele oroja. Njihova posebnost je, da je v tulcu naboja posebna plinska komora, ki reducira za?etno hitrost krogle, ter s tem energijo na le nekaj Joulov in tako na zadetem uporabniku, razen rahle bole?ine ne pu?a pokodb.

Projektil naboja je napolnjen z barvnim detergentom, ki je podoben paintball-ovemu. Njegova oblika je zasnovana tako, da se ob zadetku v cilj razpo?i in pusti na zadetemu barvno sled, kar vaditeljem omogo?a vpogled v natan?nost in smrtnost zadetka, razli?na barvna polnila pa omogo?ajo tudi analize, kdo je bil strelec, oz. kateri skupini je pripadal.

FX_naboji

Poleg streliva sistem sestavljajo e paleta menjalnih cevi za pitole, vlonih za brzostrelke, pri jurinih pukah kalibra 5,56mm, pa je potrebno zamenjati zaklep. Te komponente prepre?ujejo, da bi uporabnik pomotoma simulacijsko strelivo zamenjal za pravega, njihova barva pa je zaradi laje razpoznavnosti svetlo modra. Vloni sistemi spremenijo na oroju princip delovanja, vendar ostanejo odsun in avtomatika delovanja skoraj nespremenjeni. U?inkovit domet teh sistemov je od 20 do 40 metrov, kar je tudi povpre?na strelska razdalja pri ti. bliinskih bojih, skrajni let krogle pa je 150m.

Kljub temu je potrebno pri vadbi uporabljati za?itno opremo, predvsem obraza in vratu, za moke tudi genitalij, torza na eljo uporabnika, priporo?ljiva pa je tudi uporaba za?itnih rokavic, kjer je statisti?no najve? zadetkov.

zaitna_oprema

Na osnovi zahtev strelskega usposabljanja sistem simulacijskega streliva zagotavlja varno, zanesljivo, u?inkovito ter vsestransko usposabljanje, z monost premikanja sistema.

Sistem simulacijskega streliva tako omogo?a:

  • napredno usposabljanje rokovanja z orojem,
  • instinktivno merjenje in proenje oroja,
  • delovanje na stati?ne, trenutne in premikajo?e cilje v bliinskem boju,
  • delovanje na skupinske ali posami?ne cilje ter njihova identifikacija,
  • urjenje postopkov zavzemanja strelskih poloajev in kritja,
  • urjenje hitre menjave okvirjev,
  • urjenje postopkov ob ognjenih poveljih,
  • urjenje posameznika, para ali skupine.

 
Število ogledov strani: 105427